Leievilkår
Betaling
– Leiebeløpet skal innbetales i sin helhet senest 6 uker før leiedato. Dersom ikke fristen overholdes kan utleier kansellere avtalen. Betalingsform avtales pr epost.

Avbestilling
– Om leietaker avbestiller senere enn 4 uker før leiedato må leiebeløpet i sin helhet betales, det gis altså ingen refusjon.
– Om leietaker avbestiller senere enn 6 uker før leiedato må 50% av leiebeløpet betales.

Alder og ansvar
– Det er 25 års aldersgrense for å leie velhuset.
– Leietaker og hovedvekten av deltakerne må være over 25 år. –
– Kravet om at hovedvekten av deltakerne må være over 25 år, gjelder ikke ved barneselskaper og familiearrangementer.
– Leietaker / avtalepart er ansvarlig for at alle deltakere er kjent med, og overholder, leievilkårene og instruks som er oppslått i lokalet.

Leieperiode
– Leietaker disponerer lokalet fra kl 12 leiedagen. Lokalet skal overleveres ryddet og rengjort i henhold til instruks som er oppslått i lokalet, senest kl. 10.00 påfølgende dag. Se punktet om «Vasking og rydding» under.

Orden
– Arrangementet må avsluttes innen kl 02.00 ved leie fredag og lørdag, og kl. 24.00 på øvrige dager.
– Leietaker er ansvarlig for ro og orden i og utenfor lokalet.

Skade på inventar og lokalet
– Leietaker er ansvarlig for huset og alt inventar under leieperioden. Eventuelle skader må meldes til velforeningen senest ved overlevering av lokalet, og erstatningsbeløp avtales.

Vasking og rydding
– Vask av gulv og toaletter er inkludert i leien.
– Leietaker må selv sørge for vask av benker, kjøleskap, oppvaskkummer, bord, stoler, etc.
– Leietaker må sørge for at all oppvask er ferdig, og at alt er ryddet tilbake på plass i skapene.
– Leietaker må sørge for at bord og stoler er ryddet på plass der det sto ved overtakelse.
– Leietaker må tømme søppel og ta med seg tomgods, både med og uten pant.
– OBS: Glass må ikke kastes i søppelcontaineren.
– Utleier vil kreve tilleggsbetaling for utvidet vask om lokalet er mer skittent enn man kan forvente etter normal bruk, eller om det gjenstår mer arbeid enn vask av gulv og toaletter, ref. punktene over.