Hva jobbes det med

Fjellhamar vel nedsatte i 2014 en arbeidsgruppe for å jobbe for en bærekraftig utbygging på Fjellhamar. Bakgrunnen for engasjementet er Fjellhamar Utvikling sine store planer om 1500 – 2000 nye boliger på Icopal-tomta/Fjellhamar sentrum.

Vi har hatt møter med Arbeiderpartiet, Lørenskog i våre hjerter, Venstre, Fjellhamar Utvikling, reguleringssjefen i Lørenskog kommune og med konsulentene som har utredet framtidig skolebehov på Fjellhamar. Vi fikk en oppslag i Romerikes Blad om motstand mot storutbygging.
Vi har også sendt høringsuttalelser til planprogrammet for Fjellhamar sentrum og til kommuneplanen.

Vittenberg Vel, Fjellhamarskogen Vel, FAU på Fjellhamar skole og Fjelsrud skole støttet høringsuttalelsene.

Nå begynner resultatene av innsatsen å komme!
I planprogrammet har kommunen lagt inn et krav om at Fjellhamar Utvikling må utarbeide en mulighetsstudie med mange alternativer som skal behandles politisk før det lages en reguleringsplan. Dette er helt uvanlig og gir politikerne en mye større mulighet til å styre antall boliger i den endelige planen.

Før valget skal det deles ut en folder på Fjellhamar for at alle skal få informasjon om utbyggingsplanene og hva de kan gjøre for å engasjere seg.

Det planlegges nå et arrangement på Icopaljordet før valget med alle partiene hvor de spørres ut om sin mening om utbyggingsplanene

Nettsiden skal oppdateres med ny informasjon og med politikernes meninger om utbyggingsplanene.

Når mulighetsstudien er klar er det et mål at politikerne vedtar et alternativ som gir en positiv utvikling av Fjellhamar.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *